"Port Lotniczy Warszawa – Budowa nawierzchni lotniskowych i drogowych”

Projekt nr POIS.06.03.00-00-016/12 pn. „Port Lotniczy Warszawa – Budowa nawierzchni lotniskowych i drogowych” zrealizowany został ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach VI Osi Priorytetowej „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T”, z Działania 6.3 „Rozwój sieci lotniczej TEN-T”.
 
21 grudnia 2012 r., Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) złożyło do Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) wniosek o dofinansowanie dla Projektu pn. „Port Lotniczy Warszawa – Budowa nawierzchni lotniskowych i drogowych”. W dniu 26 czerwca 2013 r. PPL podpisało z CUPT umowę o dofinansowanie Projektu POIiŚ 6.3-16.
 
Wartość Projektu wynosi 99 682 548,25 PLN brutto, a  kwota dofinansowania z Funduszu Spójności określona została na kwotę 24 031 750,07 PLN. Projekt został zakończony rzeczowo. Obecnie trwa finansowe rozliczenie Projektu.
 
Zakres Projektu obejmował następujące zadania:

> budowa płaszczyzny postojowej samolotów do ich odladzania 13 (PPS-13) wraz z korektą przebiegu przyległej drogi kołowania L (DK-L);
> budowa drogi kołowania A8 (DK-A8) oraz płaszczyzny postoju samolotów 12 (PPS-12) wraz z drogą techniczną. 
 
Celem realizacji Projektu było:

> zwiększenie przepustowości operacyjnej lotniska;
> zwiększenie bezpieczeństwa operacji lotniczych;
> poprawienie drożności układu komunikacyjnego dróg startowych poprzez umożliwienie dojazdu samolotów do początku drogi startowej bez konieczności jej zajmowania na etapie kołowania na start. 

 
Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:
http://www.pois.gov.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/