Nowoczesna kadra - projekt rozwoju pracowników

Projekt nr POKL.02.01.01-00-338/08 pn. „Nowoczesna kadra - projekt rozwoju pracowników Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze” (PPL) otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach II Osi Priorytetowej Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw” z Działania 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki" z Poddziałania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”. Dofinansowania udzieliła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Liderem Projektu był Instytut Projektów Personalnych Sp. z o.o. z Poznania. Projekt realizowany był w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r. Wartość Projektu wynosiła 1 263 436,00 PLN, a wysokość pomocy publicznej uzyskanej przez PPL, wyniosła 751 044,31 PLN.

Projekt został opracowany na analizie potrzeb szkoleniowych przeprowadzonych przez PPL oraz badaniach przeprowadzonych przez projektodawcę, polegających na spotkaniach z kierownikami. Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa poprzez wzrost wiedzy i umiejętności pracowników w ramach wskazanych w analizie zagadnień. Inwestycja w kapitał ludzki miała także na celu przygotowanie kadry do zachodzących zmian w przedsiębiorstwie, w tym do procesu komercjalizacji.

W ramach projektu:
 
> zrealizowano 60 szkoleń w ramach 22 modułów. Tematyka 8 modułów szkoleniowych zamykających projekt została wprowadzona do projektu po ponownej weryfikacji potrzeb szkoleniowych. Weryfikacja została przeprowadzona przy udziale wybranej grupy pracowników.
> przygotowano ścieżki karier dla 20 osób uczestniczących w projekcie. Szkolenia w ramach projektu prowadzone były przez doświadczonych trenerów, mających dużą praktykę przy realizacji podobnych przedsięwzięć. Monitoring i ewaluacja projektu potwierdzają osiągnięcie celu projektu. Działania projektowe zostały wysoko ocenione przez uczestników szkoleń i przełożyły się na zrealizowanie założonych rezultatów.

 
 
Opis wskaźnika Zakładane rezultaty Osiągnięte rezultaty
zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji przez:
w tym przez:
380 osób 
40 kierowników
457 osób 
84 kierowników
udział w projekcie co najmniej 20% osób powyżej 50 roku życia: 76 osób (20% z 380)/ 91 osób (20% z 457) 131 osób
liczba dni szkoleniowych 120 120
liczba godzin szkoleniowych 960 960
liczba  uczestników 774 791
liczba uczestnikogodzin 12384 12640
raport z analizy potrzeb szkoleniowych wraz z rekomendacją programów szkoleniowych dla 140 osób (10 grup) 1 raport 1 raport
przygotowanie ścieżek karier 1 raport zbiorczy + 20 raportów indywidualnych 1 raport zbiorczy + 20 raportów indywidualnych
zaliczenie testów wiedzy przez: 95% uczestników wskaźnik osiągnięto
zmiana postaw i trwały wzrost umiejętności 70% osób uczestniczących w projekcie (badanie 6 m-cy po szkoleniu) wskaźnik osiągnięto
wartość dodana zwiększenie satysfakcji klientów przeprowadzone  badania  potwierdzają wzrost satysfakcji klientów.
 
Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
http://www.efs.gov.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/