Monitoring

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych obowiązująca od dnia 25 maja 2018 roku

 

1.    Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@polish-airports.com, telefon 22 650 11 11 (dalej: my).

2.    Jakie są dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych?  

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail:
IODO@polish-airports.com, telefon 22 650 30 47.

3.    Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
a)    zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa na zarządzanym przez nas terenie,
b)    realizacji Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz Krajowego Programu Kontroli Jakości.
c)    wykazania prawidłowości realizacji zadań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

4.    Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe gdyż jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z art. 186b ust. 1, 2, art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze r. oraz § 2 ust. 1 pkt 10 lit. r) załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego z dn. 31 lipca 2012 r. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO)).

5.    Komu możemy przekazać Twoje dane?

Twoje dane możemy przekazać wyłącznie trzem grupom podmiotów:
a)    osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki,
b)    podmiotom przetwarzającym  - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
c)    podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

6.    Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 30 dni od daty ich pozyskania.

7.    Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.    Czy masz obowiązek podania danych?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

9.    Jaki obszar jest objęty monitoringiem wizyjnym?

Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: teren wewnętrzny i zewnętrzny lotniska wraz z drogami dojazdowymi, przyległe budynki i tereny oraz Terminal z wewnętrznym obszarem.