Mapa akustyczna

Zgodnie z art. 179 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., zarządzający lotniskiem zaliczonym do obiektów, których eksploatacja powodować może negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, zobowiązany jest do sporządzania co 5 lat mapy akustycznej terenu, na którym eksploatacja lotniska może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Mapę taką zarządzający lotniskiem powinien sporządzić po raz pierwszy w terminie 1 roku od dnia, w którym określone lotnisko zaliczone zostało do obiektów, których eksploatacja powodować może negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach.

Lotnisko Chopina zaliczony został do takich obiektów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami. Rozporządzenie to weszło w życie 20 stycznia 2007 r.

Opracowanie pt: "Mapa akustyczna terenów, na których występuje oddziaływanie hałasu powodowanego eksploatacją Lotniska Chopina" wykonane zostało:
  • na zlecenie P.P. "Porty Lotnicze" z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1, zarządzającego Lotniskiem Chopina,
  • przez Biuro Planowania Rozwoju Warszawy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Batorego 16, część prac dotycząca obliczeń poziomów i zasięgów hałasu na polecenie BPRW S.A. realizowała firma NOISE ACH.

W pracy wykorzystano bogaty zestaw danych i materiałów udostępnionych przez P.P. "Porty Lotnicze".

Opracowana na zlecenie P.P. "Porty Lotnicze" mapa akustyczna przekazana została : Wojewodzie Mazowieckiemu, Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie, Prezydentowi m.st. Warszawy, Staroście Piaseczyńskiemu i Staroście Powiatu Pruszkowskiego.

Dane zawarte w niniejszej publikacji stanowią wyciąg z opracowania "Mapa akustyczna terenów, na których występuje negatywne oddziaływanie hałasu powodowanego eksploatacją Lotniska Chopina".

Zakres publikowanych danych zgodny jest z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji.

Wyciąg z części opisowej - opracowania

Mapy otoczenia Lotniska Chopina:

Archiwum