Mapa akustyczna

Zgodnie z art. 179 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., zarządzający lotniskiem zaliczonym do obiektów, których eksploatacja powodować może negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, zobowiązany jest do sporządzania co 5 lat mapy akustycznej terenu, na którym eksploatacja lotniska może  powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Mapę taką zarządzający lotniskiem zobowiązany był sporządzić po raz pierwszy w terminie 1 roku od dnia, w którym określone lotnisko zaliczone zostało do obiektów, których eksploatacja powodować może  negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach. Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie zaliczony został do takich obiektów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami. Rozporządzenie to weszło w życie 20 stycznia 2007 r.

Obowiązek sporządzania map akustycznych dla Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” zarządzające tym lotniskiem. Po raz pierwszy mapa taka wykonana została w styczniu 2008 r., a kolejna w październiku 2012 r.

Obecnie publikowane opracowanie sporządzone zostało w czerwcu 2017 r. na zlecenie  Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” z siedzibą   w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1 przez Biuro Planowania Rozwoju Warszawy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Batorego 16.


Wyciąg z części opisowej - opracowania

Mapy otoczenia Lotniska Chopina:  

Archiwum