Klauzule informacyjneKLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNA Z ART. 13 RODO

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), informujemy, iż:

- Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@polish-airports.com, telefon: 22 650 11 11 (lub 22 650 19 43, 22 650 10 39, 22 650 19 27).
- Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail IODO@polish-airports.com, telefon 22 650 30 47.
- Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy w celu przeprowadzenia i zakończenia procesu rekrutacji (podstawa prawna art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w ramach realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego. 
- Twoje dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
- Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia procesu rekrutacji, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy od daty upływu terminu na złożenie dokumentów aplikacyjnych określonej w niniejszym ogłoszeniu.
- Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Masz prawo cofnąć w dowolnym momencie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzana, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- Podanie przez Ciebie danych w zakresie określonym w Kodeksie pracy (art. 221) jest wymogiem ustawowym, jesteś zobowiązany do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody.
 

1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@polish-airports.com, telefon 22 650 11 11., www.polish-airports.com (dalej: „my” lub „PPL”).
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail: IODO@polish-airports.com, telefon 22 650 30 47.
3. Cel i podstawa przetwarzania: Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy zlecenia/o świadczenie usług/o dzieło* oraz jej realizacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
b) W przypadku ewentualnych sporów Twoje dane osobowe możemy również przetwarzać w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony naszych praw na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
4. Odbiorcy danych: Twoje dane będziemy przekazywać właściwemu Urzędowi Skarbowemu, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń/obrony praw (w szczególności kancelariom prawnym).
5. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 5 lat liczonych od wygaśnięcia łączącej nas umowy. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego
6. Twoje Uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje Ci również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, możesz też przesłać pismo na adres naszej siedziby bądź skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy, nie jesteś  zobowiązana/y do ich podania, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia z Tobą umowy.

 

1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@polish-airports.com, telefon 22 650 11 11., www.polish-airports.com (dalej: „my” lub „PPL”).
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail: IODO@polish-airports.com, telefon 22 650 30 47.
3. Cel i podstawa przetwarzania: Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem ugody i jej wykonania (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), b) obrony naszych interesów przed Twoimi roszczeniami związanymi z obszarem ograniczonego użytkowania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. Odbiorcy danych: Twoje dane możemy przekazać dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń/obrony praw (w szczególności kancelariom prawnym).
5. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający nam obronę naszych praw, jak również wykazanie spełnienia Twoich żądań związanych z obszarem ograniczonego użytkowania.
6. Twoje Uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, możesz też przesłać pismo na adres naszej siedziby bądź skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia ugody, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia z Tobą ugody.

1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@polish-airports.com, telefon 22 650 11 11., www.polish-airports.com (dalej: „my” lub „PPL”).
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail: IODO@polish-airports.com, telefon 22 650 30 47.
3. Cel i podstawa przetwarzania: Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy najmu i jej realizacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. Odbiorcy danych: Twoje dane możemy przekazać dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń/obrony praw (w szczególności kancelariom prawnym), generalnemu wykonawcy realizującemu prace remontowe w lokalach najemców.
5. Okres przechowywania danych: Twoje dane będziemy przechowywać przez okres 5 lat liczonych od daty wygaśnięcia umowy najmu. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
6. Twoje uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje Ci również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, możesz też przesłać pismo na adres naszej siedziby bądź skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie przez Ciebie danych jest wymogiem umownym, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy

Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@ppl.pl , telefon 22 650 11 11., www.polish-airports.com (dalej: „my” lub „PPL”).

1. Inspektor Ochrony Danych: Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych to: e-mail: IODO@ppl.pl , telefon 22 650 30 47.

2. Cel i podstawa przetwarzania: Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie monitorowanym oraz mienia będącego realizacją naszego, tzw. prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: RODO)), a także obowiązku administratora ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy).

3. Odbiorcy danych: Twoje dane możemy przekazać podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. Straży Granicznej, Policji, organom uprawnionym do kontroli naszej działalności (m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego).

4. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 30 dni od daty ich pozyskania.

5. Twoje uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych przesyłając pismo na adres naszej siedziby bądź skorzystać z jednej z powyżej wymienionych form kontaktu (adres e-mail, telefon). W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji celów określonych powyżej. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wejścia do budynku i przebywania na terenie zarządzanym przez PPL. 

7. Obszar jest objęty monitoringiem wizyjnym: Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: budynek (ciągi komunikacyjne hole przy windach) i obszar zewnętrzny.
 


1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@polish-airports.com, telefon 22 650 11 11., www.polish-airports.com (dalej: „my” lub „PPL”).
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail: IODO@polish-airports.com, telefon 22 650 30 47.
3. Cel i podstawa przetwarzania: Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie przepustki osobowej jednorazowej, zapewniania ochrony i bezpieczeństwa na terenie lotniska, realizacji Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz Krajowego Programu Kontroli Jakości, przez co należy rozumieć realizację zasad ochrony lotnictwa cywilnego i zapewnienie skutecznego stosowania przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, wykazania prawidłowości realizacji zadań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
Przetwarzamy Twoje dane osobowe gdyż jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z  art. 68, 80, art. 188a ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, § 23 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego  z dnia 31 lipca 2012 r. (dalej: Krajowy Program).
5. Odbiorcy danych: Twoje dane możemy przekazać podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. Straży Granicznej, Policji, organom uprawnionym do kontroli naszej działalności (m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego).
6. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe PPL będzie przechowywać przez okres umożliwiający uprawnionym organom przeprowadzenie audytu ochrony i kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.
7. Twoje uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, możesz też przesłać pismo na adres naszej siedziby bądź skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Obowiązek/dobrowolność podania danych: Podanie przez Ciebie danych jest wymogiem ustawowym (art. 23 Krajowego Programu), konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku i wydania przepustki osobowej jednorazowej.

1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@polish-airports.com, telefon 22 650 11 11., www.polish-airports.com (dalej: „my” lub „PPL”).
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail: IODO@polish-airports.com, telefon 22 650 30 47.
3. Cel i podstawa przetwarzania: Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie przepustki samochodowej jednorazowej, zapewniania ochrony i bezpieczeństwa na terenie lotniska, realizacji Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz Krajowego Programu Kontroli Jakości, przez co należy rozumieć realizację zasad ochrony lotnictwa cywilnego i zapewnienie skutecznego stosowania przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, wykazania prawidłowości realizacji zadań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). Przetwarzamy Twoje dane osobowe gdyż jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z  art. 68, 80, art. 188a ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, § 30 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego  z dnia 31 lipca 2012 r. (dalej: Krajowy Program).
4. Odbiorcy danych: Twoje dane możemy przekazać podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. Straży Granicznej, Policji, organom uprawnionym do kontroli naszej działalności (m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego).
5. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe PPL będzie przechowywać przez okres umożliwiający uprawnionym organom przeprowadzenie audytu ochrony i kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.
6. Twoje uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, przesyłając pismo na adres naszej siedziby bądź korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Obowiązek/dobrowolność podania danych: Podanie przez Ciebie danych jest wymogiem ustawowym (art. 30 Krajowego Programu), konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku i wydania przepustki samochodowej jednorazowej.
 
1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@polish-airports.com, telefon 22 650 11 11., www.polish-airports.com (dalej: „my” lub „PPL”).
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail: IODO@polish-airports.com, telefon 22 650 30 47.
3. Cel i podstawa przetwarzania danych: Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia szkolenia podnoszącego i utrzymującego kwalifikację, zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa na terenie lotniska,  realizacji Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz Krajowego Programu Kontroli Jakości, wykazania prawidłowości realizacji zadań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego co stanowi realizację obowiązku prawnego wynikającego z art. 80, 81 ust. 1, 86 ust. 6, 186 ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku prawo lotnicze oraz dodatku 9-A rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego lub załącznika III, IV rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania, procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (dalej: RODO).
4. Odbiorcy danych: Dane osobowe będziemy przekazywać Twojemu pracodawcy/zleceniodawcy, podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych np. naszym podwykonawcom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Straży Granicznej.
5. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do  wykazania prawidłowości realizacji zadań w zakresie ochrony i bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.
6. Twoje Uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, przesyłając pismo na adres naszej siedziby bądź korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu, nie jesteś zobowiązany do ich podania, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.
1. „Administrator Danych: administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@ppl.pl, telefon: 22 650 11 11, www.polish-airports.com (dalej: „my” lub „PPL”).
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to: e-mail: IODO@ppl.pl, telefon 22 650 30 47.
3. Cel i podstawa przetwarzania danych: Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) rozpatrzenia i obsługi złożonego zapytania/reklamacji, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na należytym rozpatrzeniu i obsłudze zgłoszenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). Jeżeli w zgłoszeniu reklamacyjnym zostaną podane nam dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia wówczas będziemy je przetwarzać w tym celu na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
b) rozpatrzenia i obsługi złożonej skargi/wniosku  na podstawie obowiązku wynikającego z art. 227 i 241 kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
4. Odbiorcy danych: Twoje dane możemy przekazać organom uprawnionym do kontroli naszej działalności (m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego), podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Policja, Straż Graniczna, naszym kontrahentom posiadającym informacje niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, dostawcom usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelariom prawnym).
5. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe – zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego -  będziemy przechowywać przez okres 25 lat liczonych od 1 stycznia następnego roku po ostatecznym załatwieniu Twojej sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego. W sytuacji, w której Twoje dane zostaną przekazane do rozpatrzenia odrębnemu podmiotowi, właściwemu ze względu na przedmiot sprawy, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 2 lat liczonych od 1 stycznia następnego roku po ostatecznym załatwieniu Twojej sprawy.
6. Twoje Uprawnienia: masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, przesyłając pismo na adres naszej siedziby bądź korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dobrowolność/obowiązek podania danych: podanie danych wynikających z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 r. (imienia, nazwiska, adresu zgłaszającego wniosek/skargę), jest obowiązkowe, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku/skargi. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować brak możliwości rozpatrzenia zgłoszenia.

1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@polish-airports.com, telefon 22 650 11 11., www.polish-airports.com (dalej: „my” lub „PPL”)
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail: IODO@polish-airports.com, telefon 22 650 30 47
3. Cel i podstawa przetwarzania danych: Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu
a) zawarcia i realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO)
b) dochodzenia ew. roszczeń przysługujących PPL lub obrony praw - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych w tym celu jest dochodzenie lub obrona roszczeń przez PPL
4. Odbiorcy danych: Twoje dane możemy przekazać organom uprawnionym do kontroli działalności PPL (m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Państwowa Inspekcja Pracy, ZUS, Urząd Skarbowy), Straży Granicznej, doradcom, konsultantom zewnętrznym (doradcy prawni, podatkowi, finansowi)
5. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 5 lat liczonych od daty wygaśnięcia umowy. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego
6. Twoje Uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do żądania ich przeniesienia oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, przesyłając pismo na adres naszej siedziby bądź korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@polish-airports.com, telefon 22 650 11 11., www.polish-airports.com (dalej: „my” lub „PPL”).
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail: IODO@polish-airports.com, telefon 22 650 30 47.
3. Cel i podstawa przetwarzania danych: Twoje dane osobowe, przetwarzane będą w celu:
a) realizacji umowy zawartej z Twoim pracodawcą/zleceniodawcą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), co stanowi nasz tzw. prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu należytego wykonania praw i obowiązków wynikających z Umowy.
b) dochodzenia ew. roszczeń przysługujących PPL lub obrony praw - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych w tym celu jest dochodzenie lub obrona roszczeń przez PPL)
4. Kategoria przetwarzanych danych: Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe
5. Odbiorcy danych: Twoje dane możemy przekazać organom uprawnionym do kontroli działalności PPL (m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Państwowa Inspekcja Pracy, ZUS, Urząd Skarbowy), Straż Graniczna, doradcy, konsultanci zewnętrzni (doradcy prawni, podatkowi, finansowi).
6. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 5 lat liczonych od daty wygaśnięcia umowy. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
7. Twoje Uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, przesyłając pismo na adres naszej siedziby bądź korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Źródło danych: Twoje dane osobowe zostały nam podane przez Twojego pracodawcę/zleceniodawcę.

1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@polish-airports.com, telefon 22 650 11 11., www.polish-airports.com (dalej: „my” lub „PPL”).
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail: IODO@polish-airports.com, telefon 22 650 30 47.
3. Cel i podstawa przetwarzania: Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
a) świadczenia usług zdrowotnych, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. h) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (dalej: RODO). Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.
b) dokonywania rozliczeń z naszymi klientami na których zlecenie świadczymy usługi zdrowotne na Twoją rzecz, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest wykonanie zobowiązań względem naszych klientów.
c) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie ambulatorium (prowadzony monitoring wizyjny), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dbanie o bezpieczeństwo pacjentów, personelu i mienia.
d) W przypadku ewentualnych sporów Twoje dane osobowe możemy również przetwarzać w celu dochodzenia roszczeń,  obrony naszych praw na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
3. Odbiorcy danych: Twoje dane możemy przekazać:
a) innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia,
b) dostawcom usług  rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych, umożliwiających udzielanie świadczeń zdrowotnych,
c) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
d) naszym klientom na których zlecenie świadczymy usługi zdrowotne na Twoją rzecz,
e) osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta,
f) dostawcom usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelariom prawnym),
g) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Straży Granicznej (dotyczy cudzoziemców).
4. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji medycznej będziemy przechowywać przez okres 20 lat liczonych od 1 stycznia następnego roku po ostatecznym załatwieniu sprawy. Dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń z naszymi klientami będziemy przechowywać przez okres 5 lat od daty wygaśnięcia umowy. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony praw będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia będziemy przechowywać przez okres 30 dni od daty ich pozyskania.
5. Twoje uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu, gdy dane przetwarzamy w oparciu o prawnie uzasadniony interes, wskazany powyżej. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, możesz też przesłać pismo na adres naszej siedziby bądź skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dobrowolność podania danych: Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych niezbędnych do prowadzenia przez nas dokumentacji medycznej może skutkować brakiem możliwości udzielenia Ci świadczenia zdrowotnego i zapewnienia opieki zdrowotnej.

1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt www.polish-airports.com (dalej: „my” lub „PPL”)
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail iodo@polish-airports.com, telefon: 22 650 30 47
3. Cel i podstawa przetwarzania danych: Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) rozpatrzenia i obsługi złożonego przez Ciebie zapytania, wniosku, reklamacji co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na należytym rozpatrzeniu i obsłudze Twojego zgłoszenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (dalej: RODO). Jeżeli w zgłoszeniu reklamacyjnym podasz nam dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia wówczas będziemy je przetwarzać w tym celu na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
b) rozpatrzenia i obsługi złożonej przez Ciebie skargi/wniosku  na podstawie obowiązku wynikającego z art. 227 i 241 kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
4. Odbiorcy danych: Twoje dane możemy przekazać organom uprawnionym do kontroli naszej działalności (m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego), podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Policja, Straż Graniczna, naszym kontrahentom posiadającym informacje niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, dostawcom usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelariom prawnym).
5. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie pkt 3 a) powyżej będziemy przechowywać przez okres nie dłuższy niż 10 lat liczonych od 1 stycznia następnego roku po ostatecznym załatwieniu Twojej sprawy, natomiast dane przetwarzane na podstawie pkt 3 b) powyżej będziemy przechowywać przez okres umożliwiający przeprowadzenie uprawnionym organom kontroli przebiegu i terminów załatwienia skargi lub wniosku.
6. Twoje Uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, przesyłając pismo na adres naszej siedziby bądź korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie danych wynikających z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 r. (imienia, nazwiska, adresu zgłaszającego wniosek/skargę), jest obowiązkowe, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku/skargi. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować brak możliwości rozpatrzenia zgłoszenia.


(zastosowana m.in. do automatycznych odpowiedzi)

 
 
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (dalej: RODO), informujemy, iż
1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt www.polish-airports.com (dalej: „my” lub „PPL”)
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail iodo@polish-airports.com, telefon: 22 650 30 47
3. Cel i podstawa przetwarzania danych: Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania Cię o istotnych dla nas wydarzeniach i  bieżącej działalności PPL (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Odbiorcy danych: Twoje dane możemy przekazać wyłącznie:
a) podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
b) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
5. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji określonego celu i współpracy. 
6. Twoje Uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dobrowolność podania danych: Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji powyższego celu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca działań prowadzonych przez Nadzór Operacyjny


1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, tel.: 22 650 11 11, e-mail: kontakt@polish-airports.com, www.polish-airports.com (dalej: „my” lub „PPL”).
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: IODO@polish-airports.com, telefon: 22 650 30 47.
3. Cel i podstawa przetwarzania: Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia realizacji działań prowadzonych przez Zespół Nadzoru Operacyjnego, zgodnie z zapisami Instrukcji Operacyjnej Lotniska Chopina, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z załącznika III podczęść C (ADR.OR.C.005) rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008.
4. Odbiorcy danych: Dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. Urzędowi Lotnictwa Cywilnego.
5. Okres przechowywania danych: Dane osobowe będą przechowywane przez  okres niezbędny do realizacji ww. celu.
6. Twoje uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, możesz też przesłać pismo na adres naszej siedziby, bądź skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dobrowolność podania danych: Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca działań prowadzonych w sytuacjach awaryjnych


1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, tel.: 22 650 11 11, e-mail: kontakt@polish-airports.com, www.polish-airports.com (dalej: „my” lub „PPL”).
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: e-mail IODO@polish-airports.com, telefon: 22 650 30 47.
3. Cel i podstawa przetwarzania: Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia właściwej koordynacji działań prowadzonych przez odpowiednie organizacje i instytucje w odpowiedzi na sytuacje awaryjne występujące na Lotnisku Chopina lub w jego otoczeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z załącznika IV podcześć B (ADR.OPS.B.005) rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008.
4. Odbiorcy danych: Twoje dane możemy przekazać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. Urzędowi Lotnictwa Cywilnego, Straży Granicznej, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Komendzie Stołecznej Policji, Służbie Ochrony Państwa.
5. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 5 lat, zgodnie z załącznikiem III – podczęść D (ADR.OR.D.035) rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r., od czasu zakończenia danej edycji dokumentu.
6. Twoje uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, możesz też przesłać pismo na adres naszej siedziby, bądź skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dobrowolność podania danych: Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu.


1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@polish-airports.com, telefon 22 650 11 11., www.polish-airports.com (dalej: „my” lub „PPL”).
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail: IODO@polish-airports.com, telefon 22 650 30 47.
3. Cel i podstawa przetwarzania danych: Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu badania satysfakcji Klientów -  podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji naszego tzw. prawnie uzasadnionego interesu; prawnie uzasadnionym interesem  jest utrzymywanie wysokiej jakości naszych usług  oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów – (art. 6 ust.1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (dalej: RODO).
4. Odbiorcy danych: Twoje dane możemy przekazać organom uprawnionym do kontroli działalności PPL
5. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 2 lat liczonych od momentu zakończenia badania.
6. Twoje Uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, przesyłając pismo na adres naszej siedziby bądź korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie przez Ciebie informacji w ankiecie jest dobrowolne.
8. Źródło danych: Twoje dane osobowe pochodzą z kontaktów biznesowych utrzymywanych przez Ciebie z P.P. „Porty Lotnicze” i/lub umów handlowych zawartych z P.P. „Porty Lotnicze” przez Ciebie lub Twojego pracodawcę.

 

Telefony Alarmowe Zarządzającego Lotniskiem Chopina w Warszawie


Informujemy, że rozmowy prowadzone z numerów telefonów alarmowych Zarządzającego Lotniskiem Chopina są rejestrowane. Jeśli nie wyrażasz zgody na rejestrację rozmów skorzystaj z innej formy kontaktu.


Klauzula Informacyjna


1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, tel.: 22 650 11 11, e-mail: kontakt@polish-airports.com, www.polish-airports.com (dalej: „my” lub „PPL”).
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: e-mail IODO@polish-airports.com, telefon: 22 650 30 47.
3. Cel i podstawa przetwarzania: Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d) oraz art. 9 ust. 2c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) w celu:
1)    zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa zarządzanych przez nas lotnisk poprzez min. obsługę zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu, incydencie, wypadku i innych zagrożeniach występujących na lotnisku lub w jego otoczeniu;
2)    zapewnienia właściwej koordynacji działań prowadzonych przez odpowiednie służby lotniskowe, organizacje i instytucje w celu ochrony życia, zdrowia, środowiska oraz mienia zarządzającego lotniskiem;
3)    Zorganizowania i utrzymywania systemu ochrony przeciwpożarowej lotniska w ramach krajowego systemu ratownictwa;
4)    Udzielenia niezbędnej pomocy medycznej.

4. Odbiorcy danych: Twoje dane możemy przekazać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. Komendzie Stołecznej Policji, Służbie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Prokuraturze, Sadom, Urzędowi Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
5. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe utrwalone w systemie rejestrowania rozmów będziemy przechowywać przez okres 30 dni. W przypadku, gdy nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa okres przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
6. Twoje uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, możesz też przesłać pismo na adres naszej siedziby, bądź skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dobrowolność podania danych: Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do właściwej obsługi zgłoszenia alarmowego.