Bezpieczne lotnisko

Zarządzający Lotniskiem Chopina w Warszawie wdrożył i stale doskonali System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w oparciu o regulacje Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Adekwatność i skuteczność SMS Lotniska Chopina jest pozytywnie oceniana przez inspektorów Urzędu Lotnictwa Cywilnego od 2007 r.

System oparty jest na proaktywnej formule zarządzania bezpieczeństwem, zorientowanej na zapobieganie zdarzeniom lotniczym, poprzez gromadzenie pochodzących z różnych źródeł informacji i danych o potencjalnych zagrożeniach, a następnie ich analizie i podejmowaniu działań zapobiegawczych i/lub korygujących, adekwatnych do otrzymanych wyników analiz.


Fundamentem systemu jest Polityka Bezpieczeństwa Lotniska Chopina w Warszawie, która opisuje metody, jakimi Zarządzający Lotniskiem chce zapewnić najwyższy, możliwy do osiągnięcia standard bezpieczeństwa na lotnisku.


Aby skutecznie reagować na występujące zagrożenia trzeba je najpierw zidentyfikować. Dlatego wszyscy pracownicy organizacji wykonujących działalność gospodarczą na lotnisku oraz pasażerowie, są zachęcani do zgłaszania każdej sytuacji, która w ich ocenie może mieć znaczenie dla bezpieczeństwa. W tym celu opracowany został prosty formularz zgłoszenia, który w formie elektronicznej lub jako skan należy wysłać na adres sms@polish-airports.com.


Procedury SMS Lotniska Chopina gwarantują anonimowość zgłaszającemu. Dane kontaktowe zgłaszającego znane są tylko Kierownikowi ds. Bezpieczeństwa i podlegają ochronie. Pozostały personel skupia się na rozwiązaniu problemu opisanego w zgłoszeniu i nie ma dostępu do danych zgłaszającego.


Zgłaszający, którzy zechcą podać swoje dane kontaktowe, zawsze otrzymują informację o działaniach, jakie podjął Zarządzający Lotniskiem w związku z otrzymanym zgłoszeniem.