Od środy, 1 lipca br. wdrażany jest kolejny etap odmrażania ruchu lotniczego na Lotnisku Chopina w Warszawie. Działania służb lotniskowych i ochrony będą zależne od rozwoju sytuacji epidemicznej na terenie RP, wytycznych GIS oraz danych operacyjnych dotyczących prognozowanego ruchu lotniczego na Lotnisku Chopina.
Nowe zasady odpraw na Lotnisku Chopina - aktualizacja

English wersion.

Udostępnianie poszczególnych stref lotniska będzie następowało stopniowo, w zależności od realnego ruchu pasażerskiego, pozyskiwanych danych operacyjnych dotyczących prognozowanego ruchu lotniczego, z uwzględnianiem bieżącej sytuacji epidemiologicznej na świecie i na terenie RP.

Zasady poruszania się po terminalu

Odloty - wejście

Do odwołania zostaje zawieszona możliwość wejścia na teren terminala osób witających bądź żegnających podróżnych.

Dostęp do Terminala A zostaje ograniczony do pasażerów posiadających ważny bilet lotniczy na lot w dniu wejścia do Terminala A, osób chcących dokonać w kasie przewoźnika lotniczego m.in. zakupu biletu lotniczego, złożenia reklamacji, przełożenia rezerwacji, osób asystujących pasażerom PRM lub UM, a niebędących pasażerami, osób udających się do biur (m.in. UCS, PSG, przewoźników lotniczych, podmiotów prowadzących działalność na terenie terminala), osoby będące klientami podmiotów, prowadzących działalność usługowo-handlową na terenie zarządzanym przez PPL.

Pasażerowie wchodzą trzema wyznaczonymi wejściami w strefie CDE i dwoma wejściami w strefie AB. Dla personelu przeznaczone są dwa wejścia/wyjścia na poz. 100 – strefa AB i CDE.

Aby wejść na teren terminalu pasażer zobowiązany jest okazać:
1. bilet lotniczy;
2. kartę boardingową (również w formie elektronicznej);
3. inny dokument potwierdzający, że jest uprawniony do odbycia podróży lotniczej.


Przewoźnicy lotniczy powinni informować pasażerów, że osoby z objawami zarażenia koronawirusem (np. podwyższona temperatura ciała – 38 st. C i powyżej), które zostaną zidentyfikowane przez służby lotniskowe, mogą zostać niewpuszczone na teren lotniska i niedopuszczone do odbycia podróży. Według zaleceń EASA, przewoźnicy lotniczy powinni prosić pasażerów z objawami choroby o nieprzybywanie na lotnisko.

W przypadku grup pasażerów lub rodzin, które nie mają obowiązku stosowania się do zasady utrzymania dystansu społecznego, w przypadku stwierdzenia u jednej z osób z tych grup podwyższonej temperatury ciała (temp. 38 st. C i powyżej) – cała grupa podlega skierowaniu do weryfikacji medycznej. Jednocześnie w przypadku postawienia podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przez personel medyczny lotniska u jednej z tych osób, cała grupa będzie objęta jednakowym postępowaniem medycznym.

Wszyscy pasażerowie oraz osoby wchodzące do terminala w celu załatwienia spraw (nie będące pracownikami) zobowiązane są do noszenia maseczki na twarzy od momentu wejścia na teren terminala lotniska do momentu opuszczenia granic terminala (lub innych akcesoriów zasłaniających usta i nos) oraz dezynfekcji rąk po zakończeniu każdego z procesów odprawy. Dozowniki z płynem zostały rozmieszczone w widocznych miejscach na terenie całego terminala.

Wszyscy użytkownicy Lotniska Chopina mają obowiązek reagować na brak stosowania środków ochrony indywidualnej przez osoby przebywające na terenie Lotniska. Osobie, która nie będzie stosowała się do wyżej wymienionego obowiązku zasłaniania twarzy lub noszenia maseczki, należy zwrócić uwagę. W przypadku niezastosowania się do uwagi, należy powiadomić służby ochrony lotniska.  Osoby niestosujące się do wymogu właściwego noszenia maseczki ochronnej lub zasłaniania twarzy (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi EASA) będą wyprowadzone z terenu lotniska przez służby ochrony lub służby państwowe.

Pracownicy lotniska znajdujący się w terminalu, w ramach wykonywania obowiązków służbowych mogą swobodnie poruszać się między poziomami budynku (odloty, przyloty).

Łącznik ze stacji kolejowej do terminalu jest wyłączony z użytku.

 
Odloty – odprawa

Alokowanie stanowisk odprawy check-in  odbywa się z zachowaniem maksymalnej separacji. Stanowiska wyposażone są w specjalne osłony ograniczające bezpośredni kontakt personelu z pasażerami. Przed stanowiskami zostały odpowiednio przygotowane systemy kolejkowania lub olinowania zapewniające utrzymanie separacji. Liczba check-in uzależniona jest od planowanej liczby pasażerów.

Stanowiska odpraw są przydzielane we wszystkich strefach terminalu w celu zapewnienia maksymalnej separacji.

Do odprawy bagaży przydzielane będą zrzutnie bagażowe w sposób maksymalizujący separacje pomiędzy dwoma rejsami odprawianymi w tym samym czasie.

Zaleca się, aby pasażerowie docierali na lotnisko 30 minut wcześniej niż standardowy czasu odprawy podawany przez przewoźnika lub biuro podróży.

Kontrola bezpieczeństwa

Usprawniono także system kolejkowania przed stanowiskami kontroli bezpieczeństwa. Został on zoptymalizowany z uwzględnieniem wymaganego dystansu społecznego, by zapewnić odpowiednią separację 1,5 metra pomiędzy oczekującymi pasażerami.

Podczas kontroli bezpieczeństwa jest również utrzymany nakaz zasłaniania nosa i ust.

W przypadku kontroli bezpieczeństwa pracownicy ACS są odpowiedzialni za zapewnienie odpowiedniego kolejkowania z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarno – epidemiologicznych.

Kontrola bezpieczeństwa dla pracowników prowadzona  jest na przejściach służbowych, na poziomie odlotów – strefa AB i strefa E.

Odloty - tranzyt

System kolejkowania z oznaczeniami poziomymi i pionowymi został wprowadzony także w zastrzeżonej strefie terminala (Schengen i Non Schengen). W całym terminalu znajdziemy również siedziska ze specjalnymi oznaczeniami zapewniającymi wymagany dystans pomiędzy pasażerami oczekującymi na lot.

Przydział gate realizowany będzie w sposób maksymalizujący separację pomiędzy dwoma rejsami odprawianymi w podobnym czasie.

Brak możliwości równoległego boardingu i de-boardingu w jednym łączniku.

Do kontroli dokumentów zarówno na odlotach, jak i przylotach jest wykorzystywana co druga z kabin kontroli PSG.


Przyloty

Pasażerowie z kierunków Schengen dowożeni autobusem wchodzą do wejścia Schengen na poziomie 100 terminala lub w przypadku stanowiska kontaktowego wchodzą łącznikiem na poziom 300 terminalu.

Pasażerowie z kierunków Non Schengen dowożeni autobusem wchodzą do wejścia Non Schengen na poziomie 100 lub w przypadku stanowiska kontaktowego wchodzą łącznikiem  na poziom 300  i przechodzą przez kontrolę dokumentów. Koordynacja PPL zadba o prawidłową separację pasażerów w przypadku kumulacji przylotów w jednym czasie.

W hali odbioru bagażu odpowiednie oznakowanie ma zapewnić separację pasażerów przy taśmociągach bagażowych. Przydziały rejsów do taśmociągów realizowane będą w sposób maksymalizujący separacje pomiędzy dwoma rejsami odprawianymi w tym samym czasie. Oznakowanie w hali odbioru bagażu informuje o wskazaniu opuszczenia Terminalu po załatwieniu wszystkich spraw. Uruchomione zostaną 2 wyjścia dla pasażerów w strefie CD oraz 1 wyjście w strefie AB.

Dezynfekcja

Dezynfekcja wszystkich ciągów komunikacyjnych (powierzchnie dotykowe) jest wykonywana rutynowo przynajmniej 2 razy w ciągu doby za pomocą standardowo stosowanych środków dezynfekujących.

Dezynfekcja stanowisk odprawy check-in oraz gate jest realizowana po każdym rejsie oraz każdorazowo w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem u danego pasażera lub pracownika.

Częstotliwość dezynfekcji wózków bagażowych oraz kuwet na bagaże i rzeczy osobiste, wykorzystywanych podczas przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa jest uzależniona od wielkości ruchu osobowego na danym stanowisku kontroli bezpieczeństwa.


Punkty komercyjno-usługowe

Przed budynkiem terminalu na poziomie odlotów ustawione są „maseczkomaty”, w których można zakupić środki ochrony bezpośredniej, żele antybakteryjne.

Aktualny wykaz czynnych punktów komercyjnych dostępny jest pod linkiem https://lotnisko-chopina.pl/pl/aktualnosci-i-wydarzenia/0/996/szczegoly.html na stronie Lotniska Chopina w Warszawie.

Powrót