Z dniem 30 czerwca 2018r. wygasły umowy najmu 15 spośród 35 lokali handlowych na lotnisku Chopina, których najemcą był Lagardere Travel Retail, a które zgodnie z warunkami umownymi będą sukcesywnie zwracane do PPL do końca lipca br. Z dniem 31 lipca 2018 r. wygaśnie umowa najmu z kontrahentem PHZ Jubiler Sp. z o.o. W chwili obecnej Lagardere Travel Retail Sp. z o.o. zwraca przedmioty najmu, zgodnie z postanowieniami umownymi. Następnie nowy najemca, Baltona rozpocznie ich przebudowę. Lokale będą sukcesywnie uruchamiane, począwszy od przełomu sierpnia i września 2018 r.
Transparentność wyboru najemcy powierzchni handlowych gwarantowała „tarcza antykorupcyjna”
Lotnisko Chopina dysponuje ponad 6000 m. kw. powierzchni handlowych. Do 30 czerwca br. ponad 90% tej powierzchni było w rękach jednego najemcy, co powodowało praktycznie monopolizację handlu na Lotnisku Chopina pozwalającą na kontrolę cen. Po zakończeniu całego procesu zwrotu lokali LTR pozostanie najemcą 49% powierzchni handlowej, Baltona najmować będzie ok. 46% powierzchni, Keraniss – ok. 3 % a Kruk ok. 2%, co wymusi konkurencję, przede wszystkim w obszarze cen sprzedaży w sklepach. To istotny argument przemawiający za zmianą najemcy.
Powierzchnie gastronomiczne zajmują w warszawskim porcie ponad 4.200 m. kw.  Z tego: ok. 68 % najmuje LTR, ok. 19% - Costa Coffee S.A. a ok. 13 % – Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. W ostatnich latach również nastąpiło zmniejszenie udziału LTR i wzrost konkurencji także w tym obszarze.

Udział przychodów pozalotniczych w całkowitych przychodach PPL za 5 miesięcy 2018 r. wynosi blisko 34%, lecz obejmuje on poza przychodami z najmu powierzchni komercyjnych także inne przychody pozalotnicze, np. parkingi. Choć udział przychodów z najmu powierzchni ogółem (nie tylko handlowej, ale np. gastronomicznej, biurowej, usługowej i innej)  wynosi nadal ok. 23%, to udział przychodów z tytułu najmu powierzchni handlowej i gastronomicznej łącznie uzyskiwanych od LTR wynosi niecałe 15%. W tym okresie przychody z lokali objętych zmianą najemcy stanowią 5,2 % wszystkich przychodów a 15,7% przychodów pozalotniczych.

Mimo wzrostu ruchu lotniczego w tym okresie o 14,8 %, łączne przychody uzyskane od LTR wzrosły jedynie o niespełna 0,4%. Tym samym LTR uzyskał jeden z najniższych wskaźników dynamiki wzrostu przychodów wśród najemców powierzchni na Lotnisku Chopina. Dla porównania, wzrost przychodów od firmy Keraniss w tym okresie wyniósł 7%. To kolejny argument za zmianą najemcy.

Z uwagi na kończący się okres obowiązywania umów najmu przedmiotowych 15 lokali, już na początku 2017 r. LTR miał nadzieję na przedłużenie najmu tych lokali w drodze wzajemnych negocjacji. Parafowane już przez LTR umowy z symbolicznie podniesioną kwotą czynszu najmu zostały przedstawione PPL, a tryb negocjacji, LTR uważał wówczas za najbardziej właściwy i nie stojący w sprzeczności z dotychczasową praktyką PPL czy praktyką rynkową.

Zarządzający przedsiębiorstwem, z oczywistych powodów uznając takie postępowanie za niewłaściwe i prowadzące do zaniżenia przychodów PPL, nie wyraził zgody na ich zawarcie w tym trybie polecając przeprowadzenie postępowania konkursowego z szerokim udziałem rynku. Do postępowania konkursowego ze względu na mocno ograniczoną na rynku polskim liczbę podmiotów z tego sektora zaproszono także podmioty do tej pory w Polsce nieobecne, m.in. Dufry. Z uwagi na toczący się wówczas z BH Baltona spór z PPL podmiot ten był wykluczony z udziału w takim postępowaniu, o czym LTR doskonale wiedział.

Ponieważ postępowanie konkursowe nie przyniosło oczekiwanych przez PPL rezultatów, także dlatego, iż podmioty do tej pory w Polsce nieobecne nie zdecydowały się na złożenie ofert, a realnym jedynym podmiotem w postępowaniu pozostał nadal LTR oferujący konsekwentnie symboliczny wzrost stawek czynszu najmu, PPL zdecydował się na unieważnienie tego postępowania, o czym wszystkich zainteresowanych poinformowano.

Równolegle PPL ze wsparciem Ministerstwa Infrastruktury oraz Prokuratorii Generalnej zwrócił się do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów o zgodę na prowadzenie negocjacji także z Baltoną pod warunkiem zakończenia sporu i wycofania roszczeń ze strony tego podmiotu w przypadku, gdyby oferta Baltony okazałaby się najlepsza uwzględniając jedynie oferowane stawki najmu. Uzyskawszy taką zgodę, PPL prowadził jednocześnie negocjacje zarówno z Baltoną, jak i LTR. Co istotne, całe postępowanie w tym trybie objęte było formalną tarczą antykorupcyjną CBA.
 
Fakt pojawienia się realnej konkurencji natychmiast przełożył się na istotne korzyści dla PPL. Uzyskany wzrost oferowanego przez obydwa podmioty (LTR i Baltona) czynszu gwarantowanego wyniósł znacznie powyżej 100 mln zł. Jest to szczególnie jaskrawe na tle wcześniej oferowanej jedynie symbolicznej podwyżki tego czynszu przez LTR wobec świadomości braku konkurencji.
 
Ponieważ ostatecznie oferta Baltony okazała się korzystniejsza dla PPL pod względem finansowym dokonano wyboru właśnie oferty tego podmiotu. Wówczas konieczne stało się przejście do kolejnego etapu, jakim było wygaszenie wszelkich roszczeń. Ze wsparciem Prokuratorii Generalnej RP opracowano wszelkie konieczne umowy i dokumenty, po czym zostały one przedłożone do akceptacji przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. LTR był stosownie i bieżąco poinformowany o wynikach negocjacji.
 
Po uzyskaniu akceptacji KERM, w siedzibie PG RP zostały zawarte ostateczne umowy najmu przedmiotowych lokali z Baltoną. Dodatkową korzyścią dla PPL było również zrzeczenie się przez ten podmiot roszczeń względem PPL na kwotę blisko 430 mln zł oraz zasądzonych wyrokiem w Hadze roszczeń wobec Rzeczypospolitej Polskiej na kwotę blisko 90 mln zł.

Z uwagi na fakt, iż koniec umów najmu przedmiotowych 15 lokali i wynikający z tej daty okres zmiany najemcy i prowadzenia prac adaptacyjnych przypadł na okres wakacyjny, PPL zwrócił się do LTR z propozycją przedłużenia kończącego się okresu najmu właśnie o ten okres, aby zadbać o dobro pasażerów. Propozycja ta nie spotkała się z akceptacją ze strony LTR. Z drugiej strony należy sobie zdawać sprawę, iż w takim scenariuszu prace adaptacyjne zachodziłyby na okres przedświąteczny. W  każdym momencie zamiana operatora wiąże się z czasową niedostępnością bądź odgraniczeniem oferty dla pasażerów, podobnie jak było w przypadku gastronomii.
 
Zamknięcie adaptowanych lokali nie oznacza braku oferty handlowej na Lotnisku Chopina, ani, jak wskazują na to niektóre media, braku dostępności wody pitnej dla pasażerów. Poidełka zlokalizowane są zarówno w strefie Schengen, jak i Non Schengen. Tak np.: oferta asortymentu duty free z adaptowanego lokalu Aelia Travel Gallery dostępna jest w odległości ok. 110 m w lokalu Aelia Duty Free, oferta asortymentu duty free z adaptowanego lokalu Aelia Last Minute w strefie Non Schengen dostępna jest w odległości ok. 70 m w lokalu Keraniss Duty Free, oferta asortymentu prasa/książka z adaptowanego lokalu Virgin dostępna jest w odległości ok. 100 m w lokalu The Warsaw Store.
 
W najbliższym czasie na Lotnisku pojawią się dodatkowe oznaczenia i informacje w tym zakresie. Otwarte też będzie dodatkowe stoisko tymczasowe z prasą oraz dostawione zostaną maszyny vendingowe.
 

Powrót